Komisija donosi inicijativu za poboljšavanje naukovanja u Europi

preuzmi

Europska komisija donijela je prijedlog Europskog okvira za kvalitetno i učinkovito naukovanje. Inicijativa u obliku preporuke Vijeća dio je Novog programa vještina za Europu, pokrenutog u lipnju 2016. Povezana je i s europskim stupom socijalnih prava, u kojem je predviđeno pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje. U preporuci se navodi 14 ključnih kriterija sastavljenih na temelju opsežnog savjetovanja kojima se države članice i dionici trebaju koristiti za razvoj kvalitetnog i učinkovitog naukovanja. Ova će inicijativa biti doprinos povećanju zapošljivosti i osobnom razvoju naučnika te će stoga doprinijeti stvaranju visokokvalificirane i kvalificirane radne snage koja će odgovarati potrebama tržišta rada.

Za procjenu kvalitete i učinkovitosti naukovanja predloženim se okvirom utvrđuje sedam kriterija za uvjete učenja i rada:

  1. pisani ugovor; 2. rezultati učenja; 3. pedagoška potpora; 4. učenje u stvarnim radnim uvjetima; 5. plaća i/ili naknada; 6. socijalna zaštita; 7. radni, zdravstveni i sigurnosni uvjeti.

U Okviru se predlaže i sedam kriterija za okvirne uvjete:

  1. regulatorni okvir; 9. uključenost socijalnih partnera; 10. potpora poduzećima; 11. fleksibilni putevi učenja i mobilnost; 12. profesionalno usmjeravanje te osvješćivanje; 13. transparentnost; 14. osiguravanje kvalitete i praćenje osoba s diplomom.

Komisija podupire provedbu tih kriterija odgovarajućim sredstvima EU-a. Samo doprinos Europskog socijalnog fonda u korist obrazovanja i osposobljavanja iznosi gotovo 27 milijardi eura, a EU podupire naukovanje i raznim drugim instrumentima. Europski savez za naukovanje do sada je osigurao više od 750 000 radnih mjesta za mlade. Više od 390 000 mjesta u naukovanju ponuđeno je u okviru Garancije za mlade, s obzirom na to da je naukovanje jedna od četiri mogućnosti koje se trebaju ponuditi mladima nakon četiri mjeseca nezaposlenosti. Program Erasmus+ podupire mobilnost naučnika, što uključuje novu inicijativu ErasmusPro, kojom se od 2018. do 2020. želi poduprijeti 50 000 mjesta za učenike strukovnih profila u poduzećima u inozemstvu. Budući da mjere za povećavanje ponude naukovanja donose rezultate, ključno je znati koji su kriteriji za uspjeh. Tome služi novi okvir.

Comments are closed.