Komisija donijela Preporuke po državama članicama za 2015. – potrebni daljnji napori za potporu snažnom oporavku

Europska komisija donijela je preporuke po državama članicama o ekonomskoj politici za 2015. i 2016. te je od država članica zatražila da poduzmu mjere za otvaranje radnih mjesta i poticanje rasta. Te preporuke odražavaju Komisijin ekonomski i socijalni plan. Od kada je Komisija na čelu s predsjednikom Junckerom preuzela dužnost u studenome 2014. i objavila svoj Godišnji pregled rasta 2015., taj plan bio je usredotočen na tri međusobno podupiruća stupa:
poticanje ulaganja, provedba strukturnih reformi i primjena fiskalne odgovornosti.
Uspješna provedba preporuka po državama članicama za 2015. bit će ključna kako bi oporavak Europe u smislu otvaranja radnih mjesta i rasta bio održiv i manje ovisan o vanjskim, cikličkim čimbenicima koji ga trenutačno potiču.

Europska komisija uvela je niz promjena u postupak europskog semestra, EU-ova kalendara za koordinaciju ekonomskih politika, u cilju povećanja političke uključenosti i odgovornosti pri donošenju odluka na europskoj i nacionalnoj razini.

To uključuje:

-   veću usredotočenost na prioritete godišnjeg pregleda rasta manjim brojem preporuka o samo nekoliko ključnih prioritetnih područja djelovanja

-   raniju objavu analiza stanja u državama članicama i europodručju kako bi se omogućila dublja rasprava o ključnim pitanjima s državama članicama i socijalnim partnerima

-   intenzivnije djelovanje političkoj i tehničkoj razini radi rasprave o prošlim i budućim preporukama

-   prilagođeni raspored kako bi se svim dionicima ostavilo više vremena za raspravu i dogovor o prioritetima iz europske perspektive te za usporedbu nacionalnih rezultata i prioriteta u tom svjetlu

Komisija izdaje preporuke za 26 država članica i europodručje u cjelini. Te preporuke odražavaju sljedeće prioritete:

  • poticanje ulaganja za potporu budućem rastu; za to je potrebno ukloniti prepreke financiranju i pokrenuti projekte ulaganja te brzo provesti Komisijin plana ulaganja za Europu vrijedan 350 milijardi EUR
  • provedba ambicioznih strukturnih reformi na tržištima proizvoda, usluga i rada u cilju povećanja produktivnosti, konkurentnosti i ulaganja; poticanjem otvaranja radnih mjesta i rasta, tim će se reformama pridonijeti blagostanju i većoj socijalnoj pravednosti; reformama financijskog sektora olakšat će se pristup financiranju za ulaganja te umanjiti negativan učinak razduživanja u bankarskom, privatnom i javnom sektoru
  • provedba odgovornih fiskalnih politika kojima se postiže ravnoteža između kratkoročne stabilizacije i dugoročne održivosti; države članice s visokim deficitom ili razinama duga moraju uložiti dodatne napore za popravak svoje platne bilance, dok bi države članice koje raspolažu fiskalnim prostorom trebale poduzeti mjere za potporu produktivnim ulaganjima; promjenama u sastavu javnih financija trebalo bi se u većoj mjeri poticati rast
  • poboljšanje politike zapošljavanja i socijalne zaštite kako bi se građane tijekom cijelog njihova životnog vijeka osposobilo, podržavalo i zaštitilo te kako bi se osigurala snažnija socijalna kohezija kao ključna sastavnica održivog gospodarskog rasta.

Preporuke su utemeljene na detaljnoj analizi stanja u svakoj zemlji. Po mjeri izrađene smjernice rezultat su otvorenog dijaloga s državama članicama tijekom čitave godine. Posebno se naslanjaju na analizu iz Komisijinih izvješća po državama članicama, nacionalne programe reformi teprograme stabilnosti i konvergencije koje su države članice predstavile u travnju. Osim toga, u njima su uzeti u obzir i najnoviji podatci iz Komisijine proljetne prognoze.

Preporuke Komisije za Republiku Hrvatsku pogledajte ovdje

Comments are closed.